Algemene verkoopsvoorwaarden

A. Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien Debaere & Verstraete BVBA zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn door Debaere & Verstraete BVBA niet verbindend, tenzij Debaere & Verstraete BVBA zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk hiermee akkoord heeft verklaard.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Debaere & Verstraete bvba tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.
 3. De keuze voor uitvoering in natura of schadevergoeding wegens annulering ligt geheel en uitsluitend bij Debaere & Verstraete bvba. Ingeval Debaere & Verstraete bvba annulering(en) aanvaarden van inschrijvingen/opdrachten zijn de hierna vermelde vergoedingen zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd:
  • 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW is verschuldigd indien dit uiterlijk 30 dagen voor de training schriftelijk bij Debaere & Verstraete BVBA wordt aangegeven.
  • Daarna (binnen de 30 dagen voor aanvang van de training) is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  • Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door Debaere & Verstraete BVBA ontvangen bedragen integraal verworven in geval van annulering.
  • Alle eventueel ontvangen materialen (welkomstpakket, bonussen, succespuzzel, e.d.) dienen in geval van annulering op eenvoudig verzoek van Debaere & Verstraete BVBA in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd te worden binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van € 215.
  • Een cyclus van verschillende trainingen, ook soms (groei)traject, reeks of programma genoemd, worden als één training beschouwd.
  • De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.
 4. Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Debaere & Verstraete BVBA tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.
 5. Wanneer de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen en bij deze inschrijving, in afwijking van de gangbare praktijk, nog geen data heeft doorgegeven, is
  hij gehouden uiterlijk binnen 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij de in de cyclus begrepen trainingen zal volgen. De volledige cyclus mag door
  de inschrijver maximaal gespreid worden over een periode van anderhalf jaar, behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. Indien de inschrijver nalaat om na ingebrekestelling via e-mail door Debaere & Verstraete bvba de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt dit als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval gelden dezelfde voorwaarden zoals in punt 3 beschreven.
 6. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan Debaere & Verstraete BVBA. Dergelijke overdracht van dezelfde inschrijving is slechts eenmaal mogelijk. Dit recht geldt niet voor de trainingen die deel uitmaken van een cyclus. Voor wie een beroep doet op de KMO-portefeuille is dit helemaal niet mogelijk, eens de procedure reeds gestart is.
 7. De inschrijver kan éénmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een ééndaagse training verplaatsen naar een andere datum in die verstaande dat dit minstens 10 werkdagen vóór de desbetreffende training schriftelijk gemeld wordt. In alle andere gevallen wordt voor een verplaatsing een vergoeding van € 95
  excl. BTW/dag/persoon in rekening gebracht of voor een meerdaagse training met overnachting € 150 excl. BTW/dag/persoon. Het verplaatsen of annuleren van een training op de trainingsdag zelf is niet mogelijk. Verplaatsingsmogelijkheid is nooit van de toepassing voor de training Businesslab Kick-off, de Mastermind Sessies, de Visionweek, de Visionday, de Master Classes van het Breakthrough-traject, de Peak Performers Classes van het Peak Performers-programma en de Bonus-dagen. Andere reeds door Debaere & Verstraete BVBA gemaakte en te bewijzen kosten, en ook kosten te wijten aan de verplaatsing van de training die niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Debaere & Verstraete BVBA in rekening worden gebracht. Debaere & Verstraete doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten (verplaatsing, horeca uitgaven, parking, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op Debaere & Verstraete BVBA, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
 8. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een training niet plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie. In dergelijk geval zal Debaere & Verstraete BVBA er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige trainingen. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door Debaere & Verstraete BVBA. Debaere & Verstraete BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reeds geboekte reis & verblijfkosten door de deelnemer.
 9. Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier, hetzij de factuurdatum, geformuleerd en per aangetekend schrijven aan Debaere & Verstraete bvba verstuurd te worden. Het behandelen door Debaere & Verstraete bvba na deze datum houdt geen verzaking van dit verval in.
 10. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto zonder korting te Gent bij aflevering van de factuur betaalbaar. Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde of geplaatste materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen. De vervallen bedragen brengen een intrest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling. Bovendien zal de nog verschuldigde hoofdsom verhoogd worden met een schadebeding van 10% van deze hoofdsom, met een minimum van € 100 en een maximum van € 2500.
 11. Debaere & Verstraete BVBA werd erkend als dienstverlener in het kader van de KMO Portefeuille onder nummer DV.O213791. De inschrijver of opdrachtgever is eraan gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als geldige reden worden ingeroepen voor annulering.
 12. Debaere & Verstraete BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na of annulering van de trainingen. Debaere & Verstraete bvba hebben hier dus geen afzonderlijke verzekering BA voor. De deelnemers dienen zelf dus de nodige voorzieningen te nemen.
 13. Niettegenstaande dat alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat ondernemers, kan Debaere & Verstraete BVBA niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. Debaere & Verstraete BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden niet haalt.
 14. De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de trainingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …). Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de trainingen te maken of te verspreiden. Wie dit niet respecteert, wordt onherroepelijk uit de training of de trainingscyclus gezet.
 15. Debaere & Verstraete BVBA behoudt zich het recht om jou de deelname aan eender welke training te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven.
 16. Debaere & Verstraete BVBA eigent zich het recht toe om de deelnemer van een training met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten.
 17. Bij geschillen, zijn het Vredegerecht van Gent en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent bevoegd. De overhandiging van handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
 18. Inschrijven voor één van onze events, trainingen, seminars of trajecten betekent dat je akkoord gaat met onze GDPR & event-overeenkomst die je kan nalezen op https://businesslab.be/algemene-verkoopsvoorwaarden/

 

Hierboven vind je de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Debaere & Verstraete BVBA.
De bijzondere voorwaarden verbonden aan een specifiek aanbod vind je terug op jouw inschrijfformulier.

Businesslab®, Businesslab Kick-off, Businesslab Discovery Days, Business Boost, Business & Life Boost (XL), Business & Life Breakthrough (XL), Peak Performers, Mastermind, Visionweek, Visionday, Businesslab GOLD Member(ship), Businesslab DIAMOND Member(ship), Businesslab VIPdagen zijn diensten van 

Debaere & Verstraete BVBA • BE 0544.553.446 • DV.O213791 • Putkapelstraat 105B• 9051 Gent • 09/310 60 40 • www.businesslab.be